Oblasť činnosti

Klimatizácia

Odvlhčovanie

Odlučovanie

Vzduchotechnickými zariadeniami nie sú len vetracie zariadenia, ktoré núteným mechanickým spôsobom pomocou ventilátorov zabezpečujú vetranie uzavretých priestorov, ale aj iné zariadenia, ktoré určitým spôsobom zabezpečujú úpravu vzduchu.


Takými zariadeniami sú okrem vetracích zariadení aj klimatizačné, odvlhčovacie a odlučovacie zariadenia. Klimatizačné zariadenia zabezpečujú požadovanú teplotu a vlhkosť v priestore, odvlhčovacie zariadenia zabezpečujú odvlhčenie ovzdušia priestorov s vysokou relatívnou vlhkosťou a odlučovacie zariadenia zabezpečujú nielen zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok (TZL), ale aj plynných, vrátane baktérií, vírusových buniek a neutralizáciu aromatických plynov, aerosólov a prchavých látok.


Vskutočnosti sa nie vždy dá presne stanoviť, či sa jedná iba ovetracie, klimatizačné, odvlhčovacie alebo odlučovacie zariadenie. Vo väčšine prípadoch ide o kombináciu jednotlivých zariadení. Nakoľko všetky tieto zariadenia určitým technickým spôsobom upravujú vzduch, sú všetky tieto zariadenia vzduchotechnickými zariadeniami.


Naša spoločnosť pre našich zákazníkov neponúka len niektoré z uvedených zariadení, ale realizáciu celej škály vzduchotechnických zariadení

Vetranie

Rekuperačné
vetracie
zariadenia

Zhotovenie vetracích zariadení po­nú­kame od najjednoduchších lokálnych vetracích zariadení až po centrálne kompaktné vetracie zariadenia riadené inteligentným ovládacím systémom napojením na centrálny riadiaci systém budovy.

Vetracie zariadenia zhotovíme podľa projektovej doku­mentácie, alebo podľa vlastného návrhu riešenia, prípadne podľa špecifických požiadaviek zákazníka na základe výrobno-montážnej do­ku­men­tácie.

Lokálne
vetracie
zariadenia

Centrálne
vetracie
zariadenia

Pre našich zákazníkov ponúkame realizáciu vetracích zariadení na odvádzanie, alebo privádzanie vzduchu podporované ventilátorom, respektíve kombinované zariadenie prívodu a odvodu vzduchu podporované ventilátormi a to pomocou jednotkových kompaktných alebo centrálnych zariadení bez spätného získavania tepla použitím tepelného čerpadla, alebo iného obnoviteľného zdroja energie.

V prípade realizácie vetracieho zariadenia podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zhotovujeme realizačné projekty vlastnými projektantami, respektíve spolupracujeme s projektantom pre stavebné povolenie pre elimináciu možných nezrovnalostí pri realizácii diela.

Repasácia a výmena
vetracích
zariadení

Opravy
vetracích
zariadení

V prípade realizácie vetracieho zariadenia podľa vlastného návrhu alebo podľa špecifikovaných požiadaviek zhotovujeme výrobno-montážnu dokumentáciu, alebo projektovú dokumentáciu vlastnými projektantmi.

Realizáciu vetracích zariadení ponúkame pre jednoduché stavby, rodinné domy, obytné budovy, polyfunkčné objekty, výrobné, prevádzkové, skladové haly a iné objekty. Okrem realizácie nových vetracích zariadení ponúkame aj repasovanie jestvujúcich zariadení.

Samozrejmosťou je vykonávanie opráv a servisov vetracích zariadení a to nielen nami realizovaných zariadení, ale aj inými spoločnosťami.

Starostlivosť o
vetracie
zariadenia

Klimatizácia

Klimatizácia
do vášho bytu

Zhotovenie klimatizačných zariadení ponúkame hlavne pre menšie objekty ako sú byty, rodinné domy, kancelárie, bytové domy a polyfunkčné objekty a to tak pre nové, ako aj jestvujúce objekty.

Klimatizačné zariadenia od naj­jed­no­duch­ších až po centrálne klimatizačné zariadenia zhotovujeme pre nové objekty na základe projektovej dokumentácie.

Klimatizácia
pre váš dom

Klimatizácia
pre ľudí

Klimatizačné zariadenia pre jestvujúce objekty realizujeme na základe vykonanej obhliadky formou spracovania výrobno-montážnej dokumentácie.

Klimatizačné zariadenia ponúkame od jednoduchých split-systémov až po kompaktné VRV výparníkových systémov s prietokom chladiva, alebo vodných systémov jednoduchých konvektorových , indukčných až po chladiacich stropov, podláh a stien využitím tepelných čerpadiel a iných obnoviteľných zdrojov energií.

Klimatizácia
pre technické procesy

repasácia A výmena klimatizácií

Pri realizácii klimatizačných zariadení akceptujeme výber továrenskej značky preferovanej zákazníkom o klimatizačné zariadenie. Ponúkame aj vypracovanie alternatívnych ponúk pre rozhodovanie výberu vhodného typu zariadenia pre daný obchodný prípad.

Okrem realizácie nových klimatizačných zariadení ponúkame aj repasovanie jestvujúcich zariadení.

opravy klimatizácií

starostlivosť o klimatizácie

Samozrejmosťou je vykonanie opráv a servisov klimatizačných zariadení realizovaných našou ale aj konkurenčnou spoločnosťou.

Odvlhčovanie

Odvlhčovanie
bazénov rodinných domov

Zhotovenie odvlhčovacích zariadení ponúkame pomocou lokálnych kompaktných jednotiek pre malé bazénové a wellness priestory, ako aj pomocou centrálnych odvlhčovacích zariadení pre priestory väčších wellness centier, liečebných a zábavných vodných svetov a parkov.

Odvlhčovacie zariadenia zhotovujeme na základe projektovej dokumentácie, alebo na základe výrobno-montážnej dokumentácie, ktorá je spracovaná vždy podľa výpočtu množstva odparenej vody z inštalovaných vodných plôch.

Odvlhčovanie
wellness centier

Odvlhčovanie
kúpeľných centier

Malé bazénové a wellness priestory rodinných domov, penziónov a menších hotelov riešime inštalovaním lokálnych, kompaktných jednotiek priamo do týchto priestorov, alebo pomocou rozvodov vzduchu inštalovaním do vedľajšieho priestoru.

Priestory väčších wellness centier, liečebných a zábavných vodných, saunových svetov a parkov riešime vždy pomocou centrálnej odvlhčovacej jednotky s rozvodmi vzduchu. Navrhované odvlhčovacie jednotky využívajú všetky možnosti od výmeny vzduchu cez rekuperácie, strojové chladenie vzduchu a iné metódy na vysušenie vzduchu pre zabezpečenie požadovanej relatívnej vlhkosti v priestore.

Odvlhčovanie
aquaparkov

repasácia a výmena odvlhčovacích zariadení

Pri realizácii odvlhčovacích zariadení akceptujeme výber továrenskej značky navrhnutej v projektovej dokumentácii, alebo výber zákazníka. Ponúkame však aj vypracovanie alternatívnej ponuky pre možnosť výberu čo najvhodnejšieho zariadenia pre daný obchodný prípad.

Okrem realizácie nových odvlhčovacích zariadení ponúkame aj repasovanie jestvujúceho zariadenia, prípadne jeho náhradu za nové zariadenie.

opravy odvlhčovacích zariadení

starostlivosť o odvlhčovacie zariadenia

Samozrejmosťou je vykonanie opráv a servisov klimatizačných zariadení realizovaných našou ale aj konkurenčnou spoločnosťou.

odlučovanie

Odlučovanie
pre výrobné priestory

Zhotovenie odlučovacích zariadení tuhých znečisťujúcich látok (TZL) ponúkame na princípe gravitačnom, zotrvačnom, elektrostatickom, difúznom, intercepčnom, odstredivom, prípadne na kombinácii týchto princípov separovania znečistených látok z prúdu vzduchu.

Odlučovacie zariadenia zhotovujeme na základe projektovej dokumentácie, alebo na základe výrobno-montážnej dokumentácie, vždy v súlade s oslovením zákazníka o realizáciu odlučovacieho zariadenia.

Čistenie
spalín a emisií

Filtrácia
pre čisté priestory

Pre odlučovanie TZL ponúkame suché mechanické odlučovače, mokré mechanické odlučovače, filtre, elektrostatické odlučovače, ionizačné odlučovače. Suché mechanické odlučovače TZL ponúkame hlavne pre odlučovanie hrubších, nelepených častíc, hlavne ako pred-odlučovacie zariadenia.

Mokré mechanické odlučovače TZL ponúkame pre odlučovanie zmesi tuhých a plynných látok, hlavne výbušných, vlhkých a lepivých častíc, ako aj na dosiahnutie vyššej odlučiteľnosti. Filtre ponúkame na odlučovanie jemných TZL častíc, pre dosiahnutie vysokej odlučiteľnosti, hlavne pre vetracie zariadenia obytných a technologických objektov a pre náročné čisté priestory.

Neutralizácia
aromatických plynov

Zničenie
baktérií a vírusových buniek

Elektrostatické odlučovanie TZL ponúkame hlavne pre čistenie spalín, industriálne vytvorených emisií a vetracieho vzduchu, ktorý je nasýtený atmosférickým prachom.

Ionizačné odlučovanie TZL ponúkame bipolárnou ionizačnou technológiou PLASMA AIR hlavne pre zničenie baktérií, vírusových buniek a na neutralizáciu aromatických plynov, aerosólov a prchavých organických látok.

opravy odlučovacích zariadení

repasácia a výmena odlučovacích zariadení

Realizáciu odlučovacích zariadení ponúkame pre rodinné domy, obytné budovy, polyfunkčné objekty, výrobné, prevádzkové, a skladové objekty a iné stavby.
Okrem realizácie nových odlučovacích zariadení ponúkame aj repasovanie jestvujúcich zariadení.

Samozrejmosťou je vykonanie opráv a starostlivosť o zariadenie a to nielen nami realizovaných zariadení, ale aj zariadení realizovaných inými konkurenčnými spoločnosťami.

starostlivosť o odlučovacie zariadenia

Scroll to Top