Naše služby

Vypracovanie ponuky

Vykonanie obhliadky

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Realizácia

Zabezpečenie náhradných dielov

Vykonanie opráv

Starostlivosť o zariadenie

Činnosť našej spoločnosti je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti vzduchotechniky a to od spracovania ponuky až po komplexnú realizáciu zariadenia vrátane úspešného uvedenia do prevádzky, zabezpečenia záruk, servisu a starostlivosti o zariadenie.

Vypracovanie ponuky

Ponuku na zhotovenie VZT zariadenia zhotovujeme bezplatne. Ponuky zhotovujeme na základe predloženej projektovej dokumentácie, alebo na základe vlastného riešenia. Súčasťou ponuky je vždy popis technického riešenia, ponuková cena, možný termín realizácie, platobné podmienky a poskytovanie záruk.

Vykonanie obhliadky

Ak pre realizáciu VZT zariadenia nie je zhotovená projektová dokumentácia, alebo predložená dokumentácia nie je dostatočná, pre potrebu zhotovenia ponúk vykonávame obhliadky. Obhliadky vykonávame bezplatne. Nárokovať si vykonanie bezplatnej obhliadky však nie je možné.

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Ak pre potreby realizácie VZT zariadenia nie je spracovaná projektová dokumentácia, dokážeme ju spracovať vlastnými projektantami, ktorí pre zhotovenie projektovej dokumentácie sú autorizovanými osobami pre výkon projektovej činnosti. Projektovú dokumentáciu zhotovujeme na základe poskytnutých dokladov, prípadne potrebné podklady si dokážeme získať aj sami na základe požiadaviek zákazníka, vykonaním obhliadky, zamerania skutkového stavu, atď. Projektovú dokumentáciu zhotovujeme na základe predloženej ponuky.

Realizácia

Realizáciu VZT zariadenia vykonávame na základe schválenej ponuky. Pre realizáciu vyžadujeme vystaviť záväznú objednávku, alebo uzavrieť zmluvu o vykonaní diela. VZT zariadenie zrealizujeme v termíne a spôsobom uvedeným v týchto dokumentoch.

zabezpečenie náhradných dielov

Náhradné diely jednotlivých výrobcov dokážeme zabezpečiť aj prípade, ak údržbu VZT zariadenia vykonáva zákazník a pre potreby vykonania údržby tieto náhradné diely požaduje. Pre zabezpečenie náhradného dielu spracujeme cenovú ponuku. Po prijatí našej ponuky a na základe záväznej objednávky zabezpečíme náhradný diel.

Vykonanie Opráv

Opravu VZT zariadení zabezpečujeme na základe požiadavky zákazníka. Realizáciu opravárenských prác vykonávame zistením skutkového stavu formou platenej obhliadky. Pre odstránenie poruchy spracujeme ponuku a poruchu odstraňujeme až na základe záväznej objednávky.

Starostlivosť o zariadenie

Pre zákazníkov, ktorý pre výkon údržby a opravy VZT zariadenia nemajú vyškolený personál zabezpečujeme celoživotnú starostlivosť o zariadenie. Túto službu vykonávame na základe uzavretia zmluvy o starostlivosť o zariadenie.

Scroll to Top